Kursus i frisisk 14 af Pyt Kramer
overs
at til dansk af Troels Jensen
 
G til lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Retstavning Indeks

Les fjirtjin (14). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Pyt fortller om .
Tast t ord p dansk ind i feltet

Kunne de uden videre tage et sde? .
Tast t ord p dansk ind i feltet

Kunne de sove godt undervejs? .
Tast t ord p dansk ind i feltet

  Folgjende
Lyt igen

------------------------------------
Lyt og prv at gentage efter Jan

Du r Jan: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og prv at gentage efter Pyt.

Du r Pyt: Tal efter bippet og lyt!

PYT: Doe't ik de fleanmesine seach, tocht ik: "Wat is dat in grut ding."
Fan de iene ein nei de oare is it wol fjirtich meter.
JAN: Is dat wol wier?

P. Ja, en doe waarden wy teld om te sjen oft elke reizger der wie.
En moast ik no oan dizze kant sitte of oan'e oare kant?
J. Koest samar net sitten gean?

P. Nee, dat giet mei nmers, om't se oars net witte wat frij is. En doe't ik siet, moast ik in feilichheidsrym om hawwe.

J. Allinne om 'e mul?

P. Ja, en se fertelden ek noch dat nder de stoel in swimfest siet.
J. Koene jim nderweis wat sliepe?

P. Och, dat foel net ta; no en dan de eagen efkes ticht.
En doe't wy der t moasten, koe ik de rym net los krije.
J. Mar God tank bist der no wer.
Lyt og flg med i teksten.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Nu r du Jan: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Pyt.

Du r Pyt: Tal og lyt!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.
Oefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Flyet var en stor ting.

Overst stningen til frisisk og skriv oversttelsen ind i feltet.

S blev vi talt.

Overst til frisisk

Lyt til teksten
og skriv p frisisk

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Skriv "wier" (sandt) eller "net wier" (falsk) i feltet:

De fleanmesine is in grut ding.

Hy wie fyftich meter lang.

De reizgers waarden teld.

Se koene samar sitten gean.

De feilichheidsrym siet ek oer it skouder.

Se koene nderweis goed sliepe.

No en dan koene de eagen efkes ticht.

Pyt koe de feilichheidsrym net loskrije. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Skriv det rigtige nummer ind i feltet.

De fleanmesine 1 wol fyftich meter lang.

Wiene 2 los makke.

Hy wie 3 wie in grut ding.

Oan hokker 4 stoel siet in swimfest.

Dat is 5 alle reizgers der wol?

Ik hie de feilichheidsrym 6 teld op skoalle.

Under de 7 net wier.

De bern wurde 8 kant wolst do sitte? Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It is net / neat wier.

Alle reizgers sitte / sit op har stuollen.

Oan hokker kant moat / wie ik sitte?

Se witte / kinne net wat frij is.

It wie in grutte / grut ding.

Ik koe sitte / sitten gean.

Moast do in feilichheidsrym op / om hawwe?

Wy waarden telle / teld. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

oft - net - no - samar - tige - der - ek - om - wol - oars

De fleanmesine is grut.
Hy is fjirtich meter lang.
Dat is
wier.
Ik woe sjen Jan der wie.
Oan hokker kant moast ik sitte?
Men koe net sitten gean.
Se witte net wat frij is.
De rym sit 'e mul.
Dat fertelden se noch.
No bist wer.

   
  Folgjende Boppe
Skriv og ls op
1. Lyt til teksten og prv at skrive det p frisisk p et stykke papir.

2. Sammenlign din tekst med originalteksten.

3. Ls op fra dit papir og sammenlign med indspilningen.
    Boppe