Kursus i frisisk 13 af Pyt Kramer
overs
at til dansk af Troels Jensen
 
G til lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Retstavning Indeks

Les trettjin (13). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

De vil til .
Tast t ord p dansk ind i feltet

Tager konen med? .
Tast t ord p dansk ind i feltet

De vil besge .
Tast t ord p dansk ind i feltet

  FolgjendeLyt igen.

------------------------------------
Lyt og prv at gentage efter Pyt.

Du r Pyt: Tal efter bippet og lyt!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Nu r du Jan: Lyt og svar!

PYT: Ik sil nei Amearika.

JAN: No ju! Giest dr allinne hinne?

P. Nee, ik nim de frou mei; it is it bste ln fan ierde, no?

J. Hoe komt dit sa ynienen?

P. No, wy hearre hast neat mear fan 'e famylje, gjin wurd. Se wurde sa stil, dat ik tocht, wy moatte der mar ris sjen.

J. Geane jim by allegearre lns?

P. Dat is it doel al.

J. Nei wa sille jim it earst ta?

P. Wy witte noch net wr't wy begjinne.
Faaks it earst nder yn it suden.
Dan nei Klaas, dy wennet der tusken yn.
En drnei nei myn neef boppe yn it noarden.

J. Dan hast alles ek hn, net?

P. Och ja, men wol alle famylje eins opsykje.
Lyt og flg med i teksten.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Lyt og flg med i teksten.

Nu r du Pyt: Tal og lyt!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du r Jan: Lyt og svar!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Jeg skal til Amerika.

Overst stningen til frisisk og skriv oversttelsen i feltet.

Tager du afsted alene?

Overst til frisisk

Lyt til teksten
og skriv p frisisk.

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Skriv "wier" (sandt) eller "net wier" (ikke sandt/falsk) i feltet.

Jan sil nei Amearika.

De frou giet mei.

Se hearre wol ris wat fan 'e famylje.

It doel is om by allegearre lns te gean.

Se geane earst nei it noarden.

Pyt syn neef wennet der tusken yn.

Dan hawwe se alles hn.

Se moatte alle famylje opsykje. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Skriv det rigtige nummer ind i feltet.

Ik tocht dat 1 it bste ln fan ierde.

Frysln is 2 nei Ljouwert.

Se wurde sa stil 3 wy der mar ris sjen moasten

Ik sil 4 by allegearre lns.

Wy geane net 5 wr't wy begjinne.

Dr gean ik 6 dat it liket net goed.

Wy witte wol 7 alles hn.

Dan hawwe wy 8 allinne hinne. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


Ik sil nei / wei Frysln.

Geane jimme / do dr ek hinne?

Hoe / Wa komt dit sa ynienen?

Wy hearre hast / tige neat mear.

It is it doel dat / dr't wy by allegearre lns geane.

Earst wolle ik / wy nei it suden ta.

Klaas wenne / wennen yn Ljouwert.

Wy begjinne nder / boppe yn it noarden. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

op - mear - gean - yn - allegearre - alle - earst - noch - giet - nei

Ik dr allinne hinne.
Hy sil Amsterdam.
De frou
mei.
Wy hearre neat fan jim.
Wy geane by allegearre besite.
Hy sil nei it suden.
Se witte net
wr't se begjinne.
Dan haw ik se hn.
Ik wol
famylje opsykje.
Myn neef wennet it noarden.

   
  Folgjende Boppe
Skriv og ls op
1. Lyt til teksten og prv at skrive det p frisisk p et stykke papir.

2. Sammenlign din tekst med originalteksten.

3. Ls op fra dit papir og sammenlign med indspilningen.
    Boppe