Kursus i frisisk 12 af Pyt Kramer
overs
at til dansk af Troels Jensen
 
G til lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Retstavning Indeks

Les tolve (12). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? Om et .
Tast t ord p dansk ind i feltet

Nu er det i .
Tast t ord p dansk ind i feltet

De nye koster en masse .
Tast t ord p dansk ind i feltet

  FolgjendeLyt igen.

------------------------------------
Lyt og prv at gentage efter Pyt

Du r Pyt: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Nu r du Jan: Tal efter bippet og lyt!JAN: Dit is it plak dr't s pake-en-dy wennen.

PYT: Stie der dan in hs op dit plak?

J. Ja, mar it wie op't lst alhiel stikken.

Se ha dr no tn fan 'e grn makke.

En se hawwe oan'e oare kant in oar hs boud, lyk foar de skoalle oer.

P. O, oan dat rjochte stik strjitte.

Dr steane wol mear nije huzen.
Lyt og flg med i teksten.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Lyt og gentag efter Pyt.

Nu r du Pyt: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du r Jan: Tal og lyt!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

 

JAN: O, dat binne dy djoere, dy't safolle jild kostje!

PYT: Ja, dr meitsje se aardich winst op.

Dr hat de bouwer aanst in lks libben fan.

J. Men soe jin derfoar skamje.

Ik bin der op tsjin dat it regear soks gewurde lit.

P. Och, salang as it dyn jild mar net is.

En it is ryk folk dat sokke huzen keapet.

J. Ja, dr kin men neat oan dwaan.

Elk nimt wat er krije kin.
Lyt og flg med i teksten.

Lear de Nije wurden.
------------------------------------
Lyt og gentag efter Pyt.

Nu r du Pyt: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du r Jan: Tal og lyt!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Huset er i stykker.

Overst stningen til frisisk og skriv oversttelsen ind i feltet.

De har lavet have ud af jorden.

Overst til frisisk

Lyt til teksten
og skriv p frisisk.

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Skriv "wier" (sandt) eller "net wier" (falsk) i feltet.

Hjir wenje s pake-en-dy.

It hs wie op't lst net moai mear.

Oan dat rjochte stik strjitte hawwe se tn makke.

Dr steane wol mear lde huzen.

De bouwer hat in goed libben.

It regear lit it net gewurde.

Ryk folk keapet djoere huzen.

Elk jout wat er krije kin. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Skriv det rigtige nummer ind i feltet.

Oan dat stik strjitte 1 op tsjin?

De bouwer makket 2 stikken hs.

Hy skammet 3 steane moaie huzen.

Wr is Jan 4 flink winst.

It hs stiet 5 him der net foar.

Fan 'e grn 6 dr't it hs stie.

It is in 7 foar de skoalle oer.

Dit is it plak 8 hawwe se tn makke. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It wie op't lst alhiel / grut stikken.

Oan dat rjocht / rjochte stik strjitte.

Se hawwe in oare / oar hs boud.

Men soe him / jin derfoar skamje.

It binne / is myn jild net.

Hy jout / makket winst.

Ik skamje / skammet my der net foar.

Do nimst wat / watst krije kinst. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

sa'n - syn - dr't - fan - er - der - safolle - op - wat - wol

Dit is it plak wy wennen.
Stie dan in hs op dit plak?
Dat binne dy djoere huzen.
Dy kostje jild.
Dr steane mear huzen.
Dr bin ik tige tsjin.
Ik nim ik krije kin.
Dr skammet him foar.
Wy wolle ek hs keapje.
Salang as it jild mar net is.

   
  Folgjende Boppe
Skriv og ls op
1. Lyt til teksten og prv at skrive det p frisisk p et stykke papir.

2. Sammenlign din tekst med originalteksten.

3. Ls op fra dit papir og sammenlign med indspilningen.
    Boppe