Kursus i frisisk 11 af Pyt Kramer
overs
at til dansk af Troels Jensen
 
G til lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Retstavning Indeks

Les alve (11). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? Om .
Tast t ord p dansk ind i feltet

Nu vil vi snakke om noget .
Tast t ord p dansk ind i feltet

S snakker de om .
Tast t ord p dansk ind i feltet

  FolgjendeLyt igen

------------------------------------
Lyt og prv at gentage efter Pyt.

Du r Pyt: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og prv at gentage efter Jan.

Nu r du Jan: Tal efter bippet og lyt!
JAN: Wat no, leist op bd?

PYT: Ja, ik bin siik.

J. Meist wol ris fan 't bd f?

P. Ja, middeis gean ik der in oere f.
En dan gean ik wer op bd lizzen.

J. Ik haw hjir wat sinesapels foar dy.

P. Lis se mar op'e tafel.

J. It binne guon snder pit.

P. Dy lit ik earst noch wat lizze.

J. Hast der gjin sin oan? Sil ik dy ien jaan?

P. Nee, aanst jouwe se my der wol ien fan.
Dan yt ik him wol op.
Jou my myn ms mar efkes.
Lyt og flg med i teksten.Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Lyt og gentag efter Pyt.

Nu r du Pyt: Lyt og svar!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du r Jan: Tal og lyt!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe


 


P. No sille wy oer wat oars prate.

J. Wat is it moai waar, net?

P. Ja, it is sels moaier as juster.

J. It is moarns ek al betiid ljocht.

P. Jim kinne jns let bten sitte.


J. Wy sette de stuollen ek yn 'e tn.

P. Dan skynt it ljocht tsjin de beammen oan.

J. As it kld wurdt, geane wy wer yn 'e hs.

Lyt og flg med i teksten.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Lyt og gentag efter Pyt.

Nu er du Pyt: Tal og lyt!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du r Jan: Lyt og svar!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

M du godt g ud af sengen?

Overst stnigen til frisisk og skriv svaret ind i feltet.

Det er endda bedre vejr end i gr.

Overst til frisisk

Lyt venligst til teksten
og skriv det p frisisk.

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Skriv "wier" (sandt) eller "net wier" (falsk) i feltet.

Pyt mei wol ris fan 't bd f.

Jan hat wat foar Pyt.

Pyt yt daliks in sinesapel op.

It binne sinesapels mei pit.

Pyt hat der gjin sin oan.

It is min waar.

It is moarns betiid ljocht.

Wy bliuwe altyd yn 'e tn. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Skriv det rigtige nummer ind i feltet.

Hy mei net 1 er him op.

Dy sinesapels 2 noch wat lizze.

Jou my dy 3 fan 't bd f.

It waar is 4 sinesapel mar.

Dan geane wy 5 bd lizzen.

Hy giet op 6 moaier as juster.

Hy lit de sinesapel 7 hawwe gjin pit.

Dan yt 8 wer yn 'e hs. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


No sille wy oer wat oar / oars prate.

Dan jaan / jouwe se him wol wat.

Middeis gea / gean ik fan 't bd f.

Ik haw der nee / gjin sin oan.

It binne guon / wat snder pit.

It waar is moaier as / dan juster.

It wurdt / krijt kld.

It is moarns al betiid / let ljocht. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

my - sin - sitte - gean - fan - set - as - is - jout - op

Middeis ik nei bten.
Jan net siik.
Moarns gean ik 't bd of.
J
ns wy let bten.
Ik haw wol oan sinesapels.
Jan it ms oan Pyt.
It waar is net sa goed juster.
Pyt leit bd.
Ik de stuollen b
ten.
Jou mar in sinesapel.

   
  Folgjende BoppeSkriv og ls op
1. Lyt til teksten og prv at skrive det p frisisk p et stykke papir.

2. Sammenlign din tekst med originalteksten.

3. Ls op fra dit papir og sammenlign med indspilningen.
    Boppe