Kursus i frisisk 10 af Pyt Kramer
overs
at til dansk af Troels Jensen
 
G til lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Retstavning Indeks

Les tsien (10). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Hvor mange mennesker lyder det til, at der er, der snakker? .
Tast t ord p dansk ind i feltet

De snakker om at gre rent i .
Tast t ord p dansk ind i feltet

Senere snakker de om kendskab til .
Tast t ord p dansk ind i feltet

  Folgjende
Lyt igen.

------------------------------------
Lyt og gentag efter Simen.

Du r Simen: Tal efter bippet og lyt!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Nu r du Jan: Lyt og svar!

Vr ikke bange for at give det forkerte svar! Dette er kun en velse!SIMEN: Goendei.

JAN en PYT: Ek goendei.

J. Dus jo begjinne jo ek al wat ths te fielen?

S. Och ja, it jiskfet nei de wei bringe
En alle jnen in eintsje rinne mei de hn.
En wat prate mei de lju.

J. Mar wy sjogge jim net sa faak.

S. Och nee, alle dagen oan 't wurk.
It is in grut hs en wy moatte in protte dwaan.

J. Och ja, as it jins eigen is, dan wol men it ek goed ynoarder hawwe.

S. It hs is ek sa heech en dat is lstich mei it skjin meitsjen. En it is tige smoarch.
Mar wy wolle it wurk graach sels yn 'e hn hlde.

J. Dat sil wol gns tiid kostje.

S. Drom gean ik wer fierder. Goeie, hear.

J. en P. Goeie!
Lyt og flg med i teksten.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Lyt og gentag efter Simen.

Nu r du Simen: Tal og lyt!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du r Jan: Lyt og svar!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppe

 

P. Wa is dy man?

J. Dat is Simen, s nije buorman.

P. Ek in Fries sa te hearren.

J. Nee, hy komt hjir net wei, mar hy hat al aardich Frysk leard.

P. No, dat soe 'k sizze! Hy praat tsjin s, as hie er hjir altyd wenne.

J. Ja, en syn frou ek, hear.
En se hawwe twa bern, in jonge en in famke; sokken leare de taal fansels hielendal maklik!

P. Sokke minsken hat men wat oan!

Lyt og flg med i teksten.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Lyt og gentag efter Pyt.

Nu r du Pyt: Tal og svar!
------------------------------------
Lyt og gentag efter Jan.

Du r JAN: Lyt og svar!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje eventueel en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Begynder I at fle jer hjemme?

Overst stningen til frisisk og skriv oversttelsen i feltet.

Vi ser jer ikke s tit.

Overst til frisisk

Lyt til teksten og skriv p frisisk

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Skriv "wier" (sandt) eller "net wier" (falsk) i feltet.

Simen begjint him al wat ths te fielen.

Hy praat wat mei de hn.

Wy sjogge jim faak.

Se meitsje it hs skjin.

Dat kostet gns tiid.

Simen is Jan-en-dy har nije buorman.

Simen is ek in Fries.

De bern leare maklik Frysk. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Skriv det rigtige nummer ind i feltet.

Wy binne 1 in heech hs.

Ik praat wat 2 hie er hjir altyd wenne.

Dr hat 3 oan it wurk.

Wy moatte 4 it jiskfet fan 'e wei.

Hy praat as 5 jonge en twa famkes.

Ik helje 6 in protte dwaan.

Se hawwe 7 men wat oan.

De bern binne in 8 mei de buorman. Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It is in Fries sa te hearre / hearren.

Hy komt hjir net fuort / wei.

Jins eigen wol hy / men goed ynoarder ha.

Dat wol / sil gns tiid kostje.

Do begjinst / begjinne dy ths te fielen.

Wy geane efkes fuort / wei.

Wy wolle it wurk graach sels / s yn 'e hn hlde.

Hy hat / kin al aardich Frysk leard. Folgjende Boppe

 

 


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

sokken - altyd - s - net - sokke - graach - mei - wa - hjir - eintsje

Wy begjinne ths te fielen.
Fan
is dat grutte hs?
Wy wolle in
rinne.
Hy komt net wei.
Se wolle dat sels yn 'e h
n hlde.
As hiene se hjir wenne.
Wy sjogge him sa faak.
leare maklik Frysk praten.
Dat is l
stich it skjin meitsjen.
minsken rinne mei de hn.

   
  Folgjende Boppe
Skriv og ls op
1. Lyt til teksten og prv at skrive det p frisisk p et stykke papir.

2. Sammenlign din tekst med originalteksten.

3. Ls op fra dit papir og sammenlign med indspilningen.
    Boppe