Kurs Friesisch 9 von Pyt Kramer Zurck zu: Deutsch
 
Whle Lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Rechtschreibung Index

Les njoggen (9).  

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? ber .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

Dat is fier .
Tippe die Antwort auf Friesisch in den Kasten (nur ein Wort!)

  Folgjende Eventuell kopiere und klebe:Hr noch einmal!

------------------------------------
Hr und versuche, Pyt nachzusagen.

SIE SIND Pyt: Bitte sprich nach dem Pieper un hr!
------------------------------------
Hr und versuche, Jan nachzusagen.

SIE SIND Jan: Bitte hr und antworte!

PYT: Wr hawwe jim west?

JAN: Op besite by s Aaltsje, myn suster.

P. Wolst wol leauwe dat wy net witte wr't dy wennet?

J. Dy binne al lang lyn nei Amearika gien.
Dr koe har man wurk fine.

P. Dat is fier fuort! Benei de hiele wrld oer!

J. Ja, se hiene hjir better wat tichterby bliuwe kinnen.
Har twa lytse bern ha wy ek noch nea sjoen.
Mar wat ik dy freegje woe, hoe is it mei jim Klaas?

P. Do bedoelst myn broer?
Dy is skoalmaster yn Ljouwert.
Hoe't it op 't heden mei him giet, wit ik net.
Mar ferline wike wiene hy en syn frou tige oan it fervjen yn har nij hs.

J. Dus dy bliuwe yn Frysln.
Dat is ek better, want dan komme se wat faker.
Bitte hr und lies mit.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Hr und sprich Pyt nach!

Sie sind PYT: Sprich und hr!
------------------------------------
Hr und sprich Jan nach.

Sie sind JAN: Bitte, hr und antworte!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Wo seid ihr gewesen?

Bitte, bersetze den Satz ins Friesische und tippe die bersetzung in den Kasten

Sie htten besser etwas nher blieben knnen.

bersetze ins Friesische

Hr den Text und tippe auf
Friesisch in den Kasten


  Folgjende Boppe

weer/ nit weer.
Tippe "weer" (wahr) oder "nit weer" (nicht wahr) in den Kasten.

Se binne koart lyn nei Amearika gien.

Dat is fier fuort.

Har lytse bern ha wy wol sjoen.

Us Klaas bliuwt yn Frysln.

Jan syn suster wennet yn Kanada.


    Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tippe die richtige Nummer in den Kasten.

Wr hast do 1 fuort gien.

Ik wit net 2 mar better bliuwe.

Hy is sneon 3 dyn suster.

Se kinne hjir 4 wr't se wennet.

Ik bedoel 5 juster west?


    Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

wr / wer is myn fyts?

Se binne nei Amearika gean / gien.

Ik wit net wr / wr't er wennet.

Ljouwert is tichteby / tichterby as Amearika.

Dan komme se wat faak / faker.    Folgjende Boppe

 


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).
bliuwe - besite - op 't heden - jier - woe - lyn - wurk

Wy hawwe op west.

Dat is al lang .

Dr koe ik goed fine.

Wy binne oan it fervjen.

Ferline hawwe wy nei Kanada west.

Dat ik dy freegje.

Se yn Amearika.

    Folgjende Boppe
Schreibe und spreche
1. Hr den Text und versuche, ihn auf Friesisch auf Papier zu schreiben.

2. Vergleiche mit dem ursprnglichen Text.

3. Sprich von Ihrem Text und vergleiche es mit dem gesprochenen Text.

    Boppe