Kurs Friesisch 6 von Pyt Kramer Zurck zu: Deutsch
 
Whle Lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Rechtschreibung Index

Les seis (6).      

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Gehen sie zusammen?
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

Was macht es? Es .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

  Folgjende Eventuell kopiere und klebe:Hr noch einmal!

------------------------------------
Hr und versuche, Pyt nachzusagen.

SIE SIND Pyt: Bitte hr und antworte!
------------------------------------
Hr und versuche, Jan nachzusagen.

SIE SIND Jan: Bitte sprich nach dem Pieper un hre!


  Les seis
   
JAN: Geane de froulju mei s?

PYT: Nee, ik woe mar tegearre gean.

J. Troch hokker doar moatte wy?

P. Wy kinne troch beide doarren.

J. It reint in bytsje, it is wiet waar.

P. Wy kinne wol oer wat wiette, net?

J. Ja, ik haw in goede pet op'e holle.

P. En ik draach in tichte jas!


Bitte hr und lies mit.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Hr und sprich Pyt nach!

Sie sind PYT: Bitte, hr und antworte!
------------------------------------
Hr und sprich Jan nach.

Sie sind JAN: Sprich nach dem Pieper!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

bungen (bitte beachte Satzzeichen) Eventuell kopiere und klebe:

Wy geane togearre.

Bitte, bersetze den Satz ins Deutsche und tippe die bersetzung in den Kasten

Mein Mantel ist wasserdicht.

bersetze ins Friesische

Hr den Text und tippe auf
Friesisch in den Kasten

  Folgjende Boppe

 

wier/ net wier.
Tippe "wier" (wahr) oder "net wier" (nicht wahr) in den Kasten.

Jan hat in pet.

De froulju geane mei.

Wy kinne mar troch ien doar.

It reint net.

Wy kinne oer wiette.

    Folgjende Boppe


Bilde einen guten Satz.
Tippe die richtige Nummer in den Kasten.

Troch hokker 1 tegearre gean.

Wy kinne troch 2 goede petten op'e holle.

Wy hawwe 3 doar moatte wy?

Ik kin wol oer 4 beide doarren.

Wy kinne wol 5 wat wiette.

    Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Eventuell kopiere und klebe:

Hy hat in jas / pet op 'e holle.

Wy kinne troch beide doaren / doarren.

Hy draacht in ticht / tichte jas.

Wy kinne net oer de wiete / wiette.

De froulju gean / geane mei.


    Folgjende Boppe


Schreibe und spreche
1. Hr den Text und versuche, ihn auf Friesisch auf Papier zu schreiben.

2. Vergleiche mit dem ursprnglichen Text.

3. Sprich von Ihrem Text und vergleiche es mit dem gesprochenen Text.

    Boppe