Kurs Friesisch 5 von Pyt Kramer Zurck zu: Deutsch
 
Whle Lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Rechtschreibung Index

Les fiif (5).      

Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Was trinken sie?
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

Was essen sie?
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

  Folgjende Eventuell kopiere und klebe:Hr noch einmal!

------------------------------------
Hr und versuche, Jan nachzusagen.

SIE SIND Jan: Bitte hr und antworte!
------------------------------------
Hr und versuche, Pyt nachzusagen.

SIE SIND Pyt: Bitte sprich nach dem Pieper un hre!


  Les fiif
   
   
PYT: Wolst do ek sker yn 'e tee ha?

JAN: Nee, tanke.

.. Wat sille wy fierder dwaan?

P. Wy geane aanst nei de buorren.

J. Dat liket my wol goed ta.

P. Hjir is noch in hompke tsiis foar dy.

J. Dr kin ik wol sd fan wurde.


Bitte hr und lies mit.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Hr und sprich Jan nach!

Sie sind JAN: Bitte, hr und antworte!
------------------------------------
Hr und sprich Pyt nach.

Sie sind PYT: Sprich nach dem Pieper!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe


wier/ net wier.
Tippe "wier" (wahr) or "net wier" (nicht wahr) in den Kasten.

Jan wol sker yn 'e tee ha.

Wy geane net nei de buorren.

Pyt hat tsiis.

Dr wurdt Jan sd fan.
    Folgjende Boppe

bungen (bitte beachte Satzzeichen) Eventuell kopiere und klebe:

Mchtest du Tee haben?

Bitte, bersetze den Satz ins Friesische und tippe die bersetzung in den Kasten

Wir werden satt.

bersetze ins Friesische

Hr den Text und tippe auf
Friesisch in den Kasten

  Folgjende Boppe

 

Tippe das richtige Wort.
Eventuell kopiere und klebe:

Dat is in jong / jonge ko.

Wy leare in nij / nije wurd.

Jim krije goed / goede lessen.

It is min / minne waar.


    Folgjende Boppe


Schreibe und spreche
1. Hr den Text und versuche, ihn auf Friesisch auf Papier zu schreiben.

2. Vergleiche mit dem ursprnglichen Text.

3. Sprich von Ihrem Text und vergleiche es mit dem gesprochenen Text.

    Boppe