Kurs Friesisch 14von Pyt Kramer Zurück zu: Deutsch
 
Wähle Lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Rechtschreibung Index

Les fjirtjin (14). Klik op 'e lûdsprekker en harkje nei de tekst.

Pyt erzählt über das .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

Konnten sie ohne weiteres einen Sitz nehmen? .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

Konnten sie unterwegs gut schlafen? .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

  Folgjende
Hör noch einmal!

------------------------------------
Hör und versuche, Jan nachzusagen.

SIE SIND Jan: Bitte hör und antworte!
------------------------------------
Hör und versuche, Pyt nachzusagen

SIE SIND Pyt: Bitte sprich nach dem Pieper un höre!

PYT: Doe't ik de fleanmesine seach, tocht ik: "Wat is dat in grut ding."
Fan de iene ein nei de oare is it wol fjirtich meter.
JAN: Is dat wol wier?

P. Ja, en doe waarden wy teld om te sjen oft elke reizger der wie.
En moast ik no oan dizze kant sitte of oan'e oare kant?
J. Koest samar net sitten gean?

P. Nee, dat giet mei nûmers, om't se oars net witte wat frij is. En doe't ik siet, moast ik in feilichheidsrym om hawwe.

J. Allinne om 'e mul?

P. Ja, en se fertelden ek noch dat ûnder de stoel in swimfest siet.
J. Koene jim ûnderweis wat sliepe?

P. Och, dat foel net ta; no en dan de eagen efkes ticht.
En doe't wy der út moasten, koe ik de rym net los krije.
J. Mar God tank bist der no wer.
Bitte hör und lies mit.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Hör und sprich Jan nach!

Sie sind JAN: Bitte, hör und antworte!
------------------------------------
Hör und sprich Pyt nach.

Sie sind PYT: Sprich und hör!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.
Oefening (tink om de lêstekens) Kopiearje en plak: â ê ô û ú ë
(Helje oerstallige spaasjes der
út).

Das Flugzeug war ein großes Ding.

Bitte, übersetze den Satz ins Friesische und tippe die Übersetzung in den Kasten

Dann wurden wir gezählt.

Übersetze ins Friesische

Hör den Text und tippe auf
Friesisch in den Kasten

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tippe "wier" (wahr) oder "net wier" (nicht wahr) in den Kasten.

De fleanmesine is in grut ding.

Hy wie fyftich meter lang.

De reizgers waarden teld.

Se koene samar sitten gean.

De feilichheidsrym siet ek oer it skouder.

Se koene ûnderweis goed sliepe.

No en dan koene de eagen efkes ticht.

Pyt koe de feilichheidsrym net loskrije. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tippe die richtige Nummer in den Kasten.

De fleanmesine 1 wol fyftich meter lang.

Wiene 2 los makke.

Hy wie 3 wie in grut ding.

Oan hokker 4 stoel siet in swimfest.

Dat is 5 alle reizgers der wol?

Ik hie de feilichheidsrym 6 teld op skoalle.

Under de 7 net wier.

De bern wurde 8 kant wolst do sitte? Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak: â ê ô û ú ë
(Helje oerstallige spaasjes der
út).


It is net / neat wier.

Alle reizgers sitte / sit op har stuollen.

Oan hokker kant moat / wie ik sitte?

Se witte / kinne net wat frij is.

It wie in grutte / grut ding.

Ik koe sitte / sitten gean.

Moast do in feilichheidsrym op / om hawwe?

Wy waarden telle / teld. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak: â ê ô û ú ë
(Helje oerstallige spaasjes der
út).

oft - net - no - samar - tige - der - ek - om - wol - oars

De fleanmesine is grut.
Hy is fjirtich meter lang.
Dat is
wier.
Ik woe sjen Jan der wie.
Oan hokker kant moast ik sitte?
Men koe net sitten gean.
Se witte net wat frij is.
De rym sit 'e mul.
Dat fertelden se noch.
No bist wer.

   
  Folgjende Boppe
Schreibe und spreche
1. Hör den Text und versuche, ihn auf Friesisch auf Papier zu schreiben.

2. Vergleiche mit dem ursprünglichen Text.

3. Sprich von Ihrem Text und vergleiche es mit dem gesprochenen Text.
    Boppe


 

 

 

 

 

sûnt 6 sept. 2001