Kurs Friesisch 13von Pyt Kramer Zurck zu: Deutsch
 
Whle Lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Rechtschreibung Index

Les trettjin (13). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Sie gehen nach .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

Kommt die Frau mit? .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

Sie werden die besuchen.
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

  FolgjendeHr noch einmal!

------------------------------------
Hr und versuche, Pyt nachzusagen.

SIE SIND Pyt: Bitte sprich nach dem Pieper un hr!
------------------------------------
Hr und versuche, Jan nachzusagen.

SIE SIND Jan: Bitte hr und antworte!

PYT: Ik sil nei Amearika.

JAN: No ju! Giest dr allinne hinne?

P. Nee, ik nim de frou mei; it is it bste ln fan ierde, no?

J. Hoe komt dit sa ynienen?

P. No, wy hearre hast neat mear fan 'e famylje, gjin wurd. Se wurde sa stil, dat ik tocht, wy moatte der mar ris sjen.

J. Geane jim by allegearre lns?

P. Dat is it doel al.

J. Nei wa sille jim it earst ta?

P. Wy witte noch net wr't wy begjinne.
Faaks it earst nder yn it suden.
Dan nei Klaas, dy wennet der tusken yn.
En drnei nei myn neef boppe yn it noarden.

J. Dan hast alles ek hn, net?

P. Och ja, men wol alle famylje eins opsykje.
Bitte hr und lies mit.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Hr und sprich Pyt nach!

Sie sind PYT: Sprich und hr!
------------------------------------
Hr und sprich Jan nach.

Sie sind JAN: Bitte, hr und antworte!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Ich will nach Amerika.

Bitte, bersetze den Satz ins Friesische und tippe die bersetzung in den Kasten

Gehst du allein?

bersetze ins Friesische

Hr den Text und tippe auf
Friesisch in den Kasten

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tippe "wier" (wahr) oder "net wier" (nicht wahr) in den Kasten.

Jan sil nei Amearika.

De frou giet mei.

Se hearre wol ris wat fan 'e famylje.

It doel is om by allegearre lns te gean.

Se geane earst nei it noarden.

Pyt syn neef wennet der tusken yn.

Dan hawwe se alles hn.

Se moatte alle famylje opsykje. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tippe die richtige Nummer in den Kasten.

Ik tocht dat 1 it bste ln fan ierde.

Frysln is 2 nei Ljouwert.

Se wurde sa stil 3 wy der mar ris sjen moasten

Ik sil 4 by allegearre lns.

Wy geane net 5 wr't wy begjinne.

Dr gean ik 6 dat it liket net goed.

Wy witte wol 7 alles hn.

Dan hawwe wy 8 allinne hinne. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


Ik sil nei / wei Frysln.

Geane jimme / do dr ek hinne?

Hoe / Wa komt dit sa ynienen?

Wy hearre hast / tige neat mear.

It is it doel dat / dr't wy by allegearre lns geane.

Earst wolle ik / wy nei it suden ta.

Klaas wenne / wennen yn Ljouwert.

Wy begjinne nder / boppe yn it noarden. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

op - mear - gean - yn - allegearre - alle - earst - noch - giet - nei

Ik dr allinne hinne.
Hy sil Amsterdam.
De frou
mei.
Wy hearre neat fan jim.
Wy geane by allegearre besite.
Hy sil nei it suden.
Se witte net
wr't se begjinne.
Dan haw ik se hn.
Ik wol
famylje opsykje.
Myn neef wennet it noarden.

   
  Folgjende Boppe
Schreibe und spreche
1. Hr den Text und versuche, ihn auf Friesisch auf Papier zu schreiben.

2. Vergleiche mit dem ursprnglichen Text.

3. Sprich von Ihrem Text und vergleiche es mit dem gesprochenen Text.
    Boppe