Kurs Friesisch 12von Pyt Kramer Zurck zu: Deutsch
 
Whle Lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Rechtschreibung Index

Les tolve (12). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? ber ein .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

Jetzt ist es .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

Die neue kosten viel .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

  FolgjendeHr noch einmal!

------------------------------------
Hr und versuche, Pyt nachzusagen.

SIE SIND Pyt: Bitte hr und antworte!
------------------------------------
Hr und versuche, Jan nachzusagen.

SIE SIND Jan: Bitte sprich nach dem Pieper un hr!JAN: Dit is it plak dr't s pake-en-dy wennen.

PYT: Stie der dan in hs op dit plak?

J. Ja, mar it wie op't lst alhiel stikken.

Se ha dr no tn fan 'e grn makke.

En se hawwe oan'e oare kant in oar hs boud, lyk foar de skoalle oer.

P. O, oan dat rjochte stik strjitte.

Dr steane wol mear nije huzen.
Bitte hr und lies mit.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Hr und sprich Pyt nach!

Sie sind PYT: Bitte, hr und antworte!
------------------------------------
Hr und sprich Jan nach.

Sie sind JAN: Sprich und hr!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

 

JAN: O, dat binne dy djoere, dy't safolle jild kostje!

PYT: Ja, dr meitsje se aardich winst op.

Dr hat de bouwer aanst in lks libben fan.

J. Men soe jin derfoar skamje.

Ik bin der op tsjin dat it regear soks gewurde lit.

P. Och, salang as it dyn jild mar net is.

En it is ryk folk dat sokke huzen keapet.

J. Ja, dr kin men neat oan dwaan.

Elk nimt wat er krije kin.
Bitte hr und lies mit.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Hr und sprich Pyt nach!

Sie sind PYT: Sprich und hr!
------------------------------------
Hr und sprich Jan nach.

Sie sind JAN: Bitte, hr und antworte!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Das Haus ist kaputt.

Bitte, bersetze den Satz ins Friesische und tippe die bersetzung in den Kasten

Aus dem Grund haben sie Garten gemacht.

bersetze ins Friesische

Hr den Text und tippe auf
Friesisch in den Kasten

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tippe "wier" (wahr) oder "net wier" (nicht wahr) in den Kasten.

Hjir wenje s pake-en-dy.

It hs wie op't lst net moai mear.

Oan dat rjochte stik strjitte hawwe se tn makke.

Dr steane wol mear lde huzen.

De bouwer hat in goed libben.

It regear lit it net gewurde.

Ryk folk keapet djoere huzen.

Elk jout wat er krije kin. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tippe die richtige Nummer in den Kasten.

Oan dat stik strjitte 1 op tsjin?

De bouwer makket 2 stikken hs.

Hy skammet 3 steane moaie huzen.

Wr is Jan 4 flink winst.

It hs stiet 5 him der net foar.

Fan 'e grn 6 dr't it hs stie.

It is in 7 foar de skoalle oer.

Dit is it plak 8 hawwe se tn makke. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It wie op't lst alhiel / grut stikken.

Oan dat rjocht / rjochte stik strjitte.

Se hawwe in oare / oar hs boud.

Men soe him / jin derfoar skamje.

It binne / is myn jild net.

Hy jout / makket winst.

Ik skamje / skammet my der net foar.

Do nimst wat / watst krije kinst. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

sa'n - syn - dr't - fan - er - der - safolle - op - wat - wol

Dit is it plak wy wennen.
Stie dan in hs op dit plak?
Dat binne dy djoere huzen.
Dy kostje jild.
Dr steane mear huzen.
Dr bin ik tige tsjin.
Ik nim ik krije kin.
Dr skammet him foar.
Wy wolle ek hs keapje.
Salang as it jild mar net is.

   
  Folgjende Boppe
Schreibe und spreche
1. Hr den Text und versuche, ihn auf Friesisch auf Papier zu schreiben.

2. Vergleiche mit dem ursprnglichen Text.

3. Sprich von Ihrem Text und vergleiche es mit dem gesprochenen Text.
    Boppe