Kurs Friesisch 11von Pyt Kramer Zurck zu: Deutsch
 
Whle Lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Rechtschreibung Index

Les alve (11). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wr prate se oer? ber .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

Jetzt wollen wir ber etwas reden.
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

Dann reden sie ber dem .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

  FolgjendeHr noch einmal!

------------------------------------
Hr und versuche, Pyt nachzusagen.

SIE SIND Pyt: Bitte hr und antworte!
------------------------------------
Hr und versuche, Jan nachzusagen.

SIE SIND Jan: Bitte sprich nach dem Pieper un hr!
JAN: Wat no, leist op bd?

PYT: Ja, ik bin siik.

J. Meist wol ris fan 't bd f?

P. Ja, middeis gean ik der in oere f.
En dan gean ik wer op bd lizzen.

J. Ik haw hjir wat sinesapels foar dy.

P. Lis se mar op'e tafel.

J. It binne guon snder pit.

P. Dy lit ik earst noch wat lizze.

J. Hast der gjin sin oan? Sil ik dy ien jaan?

P. Nee, aanst jouwe se my der wol ien fan.
Dan yt ik him wol op.
Jou my myn ms mar efkes.
Bitte hr und lies mit.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Hr und sprich Pyt nach!

Sie sind PYT: Bitte, hr und antworte!
------------------------------------
Hr und sprich Jan nach.

Sie sind JAN: Sprich und hr!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

Folgjende Boppe

 


P. No sille wy oer wat oars prate.

J. Wat is it moai waar, net?

P. Ja, it is sels moaier as juster.

J. It is moarns ek al betiid ljocht.

P. Jim kinne jns let bten sitte.


J. Wy sette de stuollen ek yn 'e tn.

P. Dan skynt it ljocht tsjin de beammen oan.

J. As it kld wurdt, geane wy wer yn 'e hs.

Bitte hr und lies mit.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Hr und sprich Pyt nach!

Sie sind PYT: Sprich und hr!
------------------------------------
Hr und sprich Jan nach.

Sie sind JAN: Bitte, hr und antworte!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Darfst du aus dem Bett?

Bitte, bersetze den Satz ins Friesische und tippe die bersetzung in den Kasten

Es ist sogar schner als gestern.

bersetze ins Friesische

Hr den Text und tippe auf
Friesisch in den Kasten

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tippe "wier" (wahr) oder "net wier" (nicht wahr) in den Kasten.

Pyt mei wol ris fan 't bd f.

Jan hat wat foar Pyt.

Pyt yt daliks in sinesapel op.

It binne sinesapels mei pit.

Pyt hat der gjin sin oan.

It is min waar.

It is moarns betiid ljocht.

Wy bliuwe altyd yn 'e tn. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tippe die richtige Nummer in den Kasten.

Hy mei net 1 er him op.

Dy sinesapels 2 noch wat lizze.

Jou my dy 3 fan 't bd f.

It waar is 4 sinesapel mar.

Dan geane wy 5 bd lizzen.

Hy giet op 6 moaier as juster.

Hy lit de sinesapel 7 hawwe gjin pit.

Dan yt 8 wer yn 'e hs. Folgjende Boppe


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


No sille wy oer wat oar / oars prate.

Dan jaan / jouwe se him wol wat.

Middeis gea / gean ik fan 't bd f.

Ik haw der nee / gjin sin oan.

It binne guon / wat snder pit.

It waar is moaier as / dan juster.

It wurdt / krijt kld.

It is moarns al betiid / let ljocht. Folgjende Boppe


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

my - sin - sitte - gean - fan - set - as - is - jout - op

Middeis ik nei bten.
Jan net siik.
Moarns gean ik 't bd of.
J
ns wy let bten.
Ik haw wol oan sinesapels.
Jan it ms oan Pyt.
It waar is net sa goed juster.
Pyt leit bd.
Ik de stuollen b
ten.
Jou mar in sinesapel.

   
  Folgjende BoppeSchreibe und spreche
1. Hr den Text und versuche, ihn auf Friesisch auf Papier zu schreiben.

2. Vergleiche mit dem ursprnglichen Text.

3. Sprich von Ihrem Text und vergleiche es mit dem gesprochenen Text.
    Boppe