Kurs Friesisch 10von Pyt Kramer Zurck zu: Deutsch
 
Whle Lektion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grammatik Rechtschreibung Index

Les tsien (10). Klik op 'e ldsprekker en harkje nei de tekst.

Wieviele Leute sind im Gesprch? .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

Sie reden ber das Reinemachen des .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

Nachher reden sie ber die Kenntnisse der .
Tippe die Antwort in Deutsch in den Kasten (nur ein Wort!)

  Folgjende
Hr noch einmal!

------------------------------------
Hr und versuche, Simen nachzusagen.

SIE SIND Simen: Bitte sprich nach dem Pieper un hr!
------------------------------------
Hr und versuche, Jan nachzusagen.

SIE SIND Jan: Bitte hr und antworte!

Frchte nicht, eine falsche Antwort zu geben. So ist doch die Praxis!SIMEN: Goendei.

JAN en PYT: Ek goendei.

J. Dus jo begjinne jo ek al wat ths te fielen?

S. Och ja, it jiskfet nei de wei bringe
En alle jnen in eintsje rinne mei de hn.
En wat prate mei de lju.

J. Mar wy sjogge jim net sa faak.

S. Och nee, alle dagen oan 't wurk.
It is in grut hs en wy moatte in protte dwaan.

J. Och ja, as it jins eigen is, dan wol men it ek goed ynoarder hawwe.

S. It hs is ek sa heech en dat is lstich mei it skjin meitsjen. En it is tige smoarch.
Mar wy wolle it wurk graach sels yn 'e hn hlde.

J. Dat sil wol gns tiid kostje.

S. Drom gean ik wer fierder. Goeie, hear.

J. en P. Goeie!
Bitte hr und lies mit.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Hr und sprich Simen nach!

Sie sind SIMEN: Sprich und hr!
------------------------------------
Hr und sprich Jan nach.

Sie sind JAN: Bitte, hr und antworte!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppe

 

P. Wa is dy man?

J. Dat is Simen, s nije buorman.

P. Ek in Fries sa te hearren.

J. Nee, hy komt hjir net wei, mar hy hat al aardich Frysk leard.

P. No, dat soe 'k sizze! Hy praat tsjin s, as hie er hjir altyd wenne.

J. Ja, en syn frou ek, hear.
En se hawwe twa bern, in jonge en in famke; sokken leare de taal fansels hielendal maklik!

P. Sokke minsken hat men wat oan!

Bitte hr und lies mit.

Lear de
Nije wurden.
------------------------------------
Hr und sprich Pyt nach!

Sie sind PYT: Sprich und hr!
------------------------------------
Hr und sprich Jan nach.

Sie sind JAN: Bitte, hr und antworte!
------------------------------------
Rieplachtsje de Grammatika.

FolgjendeBoppeOefening (tink om de lstekens) Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

Sie fangen an sich etwas zu hause zu fhlen?

Translate the sentence into Frisian and type the translation in the box

Wir sehen euch nicht so oft.

bersetze ins Friesische

Hr den Text und tippe auf
Friesisch in den Kasten

  Folgjende Boppe

wier/ net wier.
Tippe "wier" (wahr) oder "net wier" (nicht wahr) in den Kasten.

Simen begjint him al wat ths te fielen.

Hy praat wat mei de hn.

Wy sjogge jim faak.

Se meitsje it hs skjin.

Dat kostet gns tiid.

Simen is Jan-en-dy har nije buorman.

Simen is ek in Fries.

De bern leare maklik Frysk. Folgjende Boppe


Meitsje in goede sin.
Tippe die richtige Nummer in den Kasten.

Wy binne 1 in heech hs.

Ik praat wat 2 hie er hjir altyd wenne.

Dr hat 3 oan it wurk.

Wy moatte 4 it jiskfet fan 'e wei.

Hy praat as 5 jonge en twa famkes.

Ik helje 6 in protte dwaan.

Se hawwe 7 men wat oan.

De bern binne in 8 mei de buorman. Folgjende Boppe

 


Typ it goede wurd.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).


It is in Fries sa te hearre / hearren.

Hy komt hjir net fuort / wei.

Jins eigen wol hy / men goed ynoarder ha.

Dat wol / sil gns tiid kostje.

Do begjinst / begjinne dy ths te fielen.

Wy geane efkes fuort / wei.

Wy wolle it wurk graach sels / s yn 'e hn hlde.

Hy hat / kin al aardich Frysk leard. Folgjende Boppe

 

 


Set it goede wurd te plak.
Kopiearje en plak:
(Helje oerstallige spaasjes der
t).

sokken - altyd - s - net - sokke - graach - mei - wa - hjir - eintsje

Wy begjinne ths te fielen.
Fan
is dat grutte hs?
Wy wolle in
rinne.
Hy komt net wei.
Se wolle dat sels yn 'e h
n hlde.
As hiene se hjir wenne.
Wy sjogge him sa faak.
leare maklik Frysk praten.
Dat is l
stich it skjin meitsjen.
minsken rinne mei de hn.

   
  Folgjende Boppe
Schreibe und spreche
1. Hr den Text und versuche, ihn auf Friesisch auf Papier zu schreiben.

2. Vergleiche mit dem ursprnglichen Text.

3. Sprich von Ihrem Text und vergleiche es mit dem gesprochenen Text.
    Boppe