Ferlykje Jo śtspraak !

     


Om de śtspraak te ferbetterjen moat men jinsels praten hearre.

Jo kinne dźrom Jo śtspraak tegearre mei it voorbeeld opnemen met de Windows Geluidsrecorder.

Tink derom dat dźrby in mikrofoan op'e kompjūter oansletten is.
Brūk byneed in koptillefoan mei oanboude mikrofoan, mar besykje it dan sūnder de koptillefoan oan te sluten.

Klik rjochts ūnder yn 'e taakbalke op Volume /Opties of yn it konfiguraasjeskerm op Geluiden en Audioapparaten (tab Audio /Volume). Dan ferskine ūndersteande bylden; stel dźrop opname (selektearje microfoon) en folume as folget yn:

 
           
           
 
- Om de lūdsrekorder te starten: klik op 'e readomrāne lūdsprekker:


   
 
  -[Wurdt de side net fūn, klik dan op 'e blauomrāne lūdsprekker, klik wannear nedich op "Openen" en "I agree". Dan komt der in finster; klik dźryn op sndrec32.exe.]    
 
  - Der komt dan een finster
"Bestand downloaden".

- Klik dźryn op "Openen".
(It programma sit al op Jo kompjūter, dus it is "downloaden"
sūnder ynternet-ferbining).

     
           
  - No ferskynt de lūdsrekorder, meastentiis links boppe yn byld.      
         
  - By it wurk wurdt de lūdsrekorder faak wei efter it wurkblźd; helje
him werom troch klikken op 'e knop "Geluid" ūnder op 'e taakbalke:
   
  Giet dat net goed, klik dan op  
 
           
           
  Gebrūksoanwizing lūdsrekorder        
           
  - Opname: klik op 'e opnameknop mei de reade stip:      
           
  - Klik daliks dźrnei foar it foarbyld yn 'e les op:      
           
  - Sis it foarbyld nei.        
           
  - Stop: klik yn 'e lūdsrekorder op 'e stopknop:      
           
  - Spylje it resultaat ōf troch te klikken op 'e ōfspylknop:      
           
  - Itselde kin nochris nei klikken op 'e tebekspuolknop:      
           
  - Jo kinne ek foarśtspuolje mei de foarśtspuolknop:      
           
           
  Wiskje of opslaan        
           
  As Jo in folgjende opname meitsje, komt dy efter de foarige te stean.
Jo kinne lykwols ek op 'e nij begjinne.
       
           
  - Klik yn 'e lūdsrekorder op Bestand.
Der ferskynt in menu.

- Klik yn it menu op Nieuw.
Der ferskynt no in tekst: Wilt u de wijzigingen opslaan?

     
           
  - Klik Nee as Jo it sprutsene net bewarje wolle.

- Of klik Ja as Jo it sprutsene wol bewarje wolle.

     
           
  - Yn it folgjende finster Opslaan als moatte Jo dan in bestānsnamme ynfolje (b.g. opname2) en dan klikke Jo rjochts dźrfan op Opslaan.      
           
  - Jo kinne no de folgjene opname meitsje. Sukses!      


 
Om de lūdsrekorder hieltyd sichtber te meitsjen:


  - Klik rjochts boppe yn it SKERM op 'e dūbele blokjes:
It wurkfinster wurdt no ferlytse.

 
   
  - Klik yn 'e blauwe balke boppe yn it wurkfinster en sleep it lykas hjir boppe oanjūn:

- Doch dat op 'e nij by elke nije les.

De lūdsrekorder bliuwt no altyd sichtber by it wurk.